Phương pháp cài đặt số dư tài khoản âm về 0 và phương pháp giải quyết khi số dư tài khoản âm không trả về 0

Nếu số dư tài khoản của XM trở nên âm, có thể cài đặt số dư tài khoản âm về 0 theo bốn phương thức: “Để nguyên vậy cho đến khi tự động về 0", “nạp tiền vào tài khoản âm", “Chuyển tiền từ tài khoản khác", “Hoán đổi XMP sang tiền thưởng".

Tuy nhiên, ngay cả khi số dư của tài khoản âm, nhưng lệnh đang giao dịch lãi hoặc lỗ, thưởng tín dụng vẫn còn, tài khoản sẽ không được đặt lại về 0 (không) cho dù bạn thử bốn phương pháp trên.

Bài viết này sẽ giới thiệu cách đặt lại số dư tài khoản XM âm của bạn về 0 và cách giải quyết nếu số dư tài khoản âm không được đặt lại về 0.

Bài viết liên quan

Phương pháp cài đặt số dư tài khoản âm về 0

Như đã đề cập ở trên, nếu số dư tài khoản XM của bạn trở nên âm, bạn có thể trả lại tài khoản của mình về 0 bằng bốn phương pháp sau.

Phương pháp cài đặt số dư tài khoản âm về 0
 1. Đợi đến khi tự động thiết lập lại (có thể mất vài ngày)
 2. Nạp tiền vào tài khoản âm
 3. Chuyển tiền từ tài khoản khác sang tài khoản âm
 4. Trao đổi điểm XM (XMP) thành tiền thưởng ở tài khoản âm

Phương pháp 1. Đợi đến khi tự động thiết lập lại

Số dư âm XM

Ngay cả khi bạn để số dư tài khoản âm như hiện tại, nó sẽ được đặt lại về 0 trên cơ sở ở thời điểm bất kỳ.

Tuy nhiên, vì được đặt lại không theo định kỳ, do đó có thể mất vài ngày đến vài tuần để số dư trở về không.

Điều này là do XM không có hệ thống có thể tự động phát hiện tài khoản âm của khách hàng trong thời gian thực, nhưng đang chạy bởi hệ thống đặt lại tài khoản âm vào 1 thời điểm bất kỳ.

Hãy lưu ý rằng nếu thưởng tín dụng vẫn còn trong tài khoản và bạn đang sở hữu lệnh, điều đó sẽ được xác định rằng bạn vẫn có thể giao dịch và số dư âm không được cài đặt về không.

 • Thời gian để số dư âm về lại 0: vài ngày ~ vài tuần
 • Trường hợp muốn giao dịch lại ngay lập tức: giao dịch từ tài khoản khác bằng cách mở tài khoản bổ sung hoặc thử bằng cách khác
 • Điểm lưu ý: Nếu còn thường hoặc lệnh chưa đóng, thì bạn vẫn có thể giao dịch và số dư âm không được cài đặt về 0.

Phương pháp 2. Nạp tiền đến tài khoản số dư âm

màn hình nạp tiền XM

Khi nạp tiền vào tài khoản có số dư âm, số dư âm sẽ tự động được điều chỉnh.

“Tự động điều chỉnh" có nghĩa là nếu có bất kỳ khoản tiền thưởng tín dụng hoặc lệnh chưa được đóng nào còn lại, số dư âm được bù bằng số tiền đó và sau đó số dư âm được đặt lại về 0.

Tuy nhiên, nếu tính toán sau khi bù khoản lãi/lỗ của lệnh chưa đóng cho số dư âm, số dư trở thành số dương nhưng nếu bạn đã lỡ nạp tiền vào tài khoản, số tiền nạp vào tài khoản sẽ được bù trước cho số dư âm, do đó số dư tài khoản sẽ không cài đặt về không.

Các bước cài đặt số dư thành 0
 1. Nạp tiền đến tài khoản có số dư âm
 2. Nếu còn tiền thưởng, số tiền thưởng sẽ bù vào số dư âm
 3. Nếu có lệnh chưa đóng, số tiền lãi/lỗ của lệnh chưa đóng sẽ bù vào tài khoản số dư âm
 4. Cho dù sau khi bù khoản lãi/lỗ của lệnh chưa đóng mà số dư vẫn âm, cài đặt về 0 được thực hiện
 • Thời gian số dư trở về 0: Điều chỉnh tự động ngay lập tức sau khi nạp tiền
 • Các bước cài đặt về 0: 1. Số tiền thưởng bù đắp vào số dư 0 → 2. bù khoản lãi/lỗ của lệnh chưa đóng vào số dư âm
 • Điểm lưu ý: Nếu tính toán số dư dương tại thời điểm bù, số tiền nạp được bù trước đến số dư âm

Phương pháp 3. Chuyển tiền từ tài khoản khác sang tài khoản có số dư âm

Màn hình chuyển tiền vốn XM

Nếu bạn chuyển tiền vốn từ tài khoản khác sang tài khoản có số dư âm, số dư âm sẽ tự động được sửa.

phương pháp nạp tiền đến tài khoản có số dư âm" của phương pháp, số dư âm sẽ được đặt lại về 0 sau khi đáp ứng điều kiện vì đây là điều chỉnh tự động.

Các bước cài đặt số dư về 0 cũng giống như “phương pháp nạp tiền đến tài khoản có số dư âm".

 • Thời gian trả về 0: Điều chỉnh tự động ngay sau khi chuyển tiền vốn
 • Các bước trả về 0: 1. Số tiền thưởng bù vào số dư âm → 2. bù khoản lãi/lỗ của lệnh chưa đóng vào số dư âm
 • Điểm chú ý: Nếu tính toán số dư trở nên dương tại thời điểm bù, số tiền chuyển vốn sẽ bù vào số dư âm trước

Phương pháp 4. Hoán đổi thưởng XMP sang tài khoản có số dư âm

Màn hình hoán đổi thưởng điểm XMP XM

Nếu bạn đăng nhập vào trang thành viên XM bằng tài khoản số dư âm, sau đóđổi điểm XM (XMP) để nhận tiền thưởng, số dư âm sẽ tự động được điều chỉnh.

Nếu “số dư âm + Tiền thưởng + Tiền lãi/lỗ của lệnh chưa đóng = nhỏ hơn 0“, số dư tài khoản sẽ ngay lập tức được đặt lại về 0 chỉ bằng cách đổi 1XMP để nhận tiền thưởng.

Nếu “số dư âm + Tiền thưởng + Tiền lãi/lỗ của lệnh chưa đóng = số dương“, cho dù bạn đổi điểm XM sang tiền thưởng thì tiền thưởng sẽ bù cho số dư âm, do đó không trả về 0.

 • Thời gian trả về 0: Điều chỉnh tự động ngay sau khi đổi XMP sang tiền thưởng
 • Các bước trả về 0: 1. Số tiền thưởng bù vào số dư âm → 2. bù khoản lãi/lỗ lệnh chưa đóng sang số dư âm
 • Nếu số dư được tính là dương tại thời điểm bù, tiền thưởng mới được đổi sẽ bù vào số dư âm trước.

Điều kiện để thiết lập lại số dư âm

Để số dư âm trở về 0, điều kiện là số dư nhỏ hơn hoặc bằng 0, được tính bằng cách thêm tiền thưởng và lãi/lỗ chưa đóng.

Phép tính điều kiện đến khi zero cut
 • Số dư âm + tiền thưởng + lãi/lỗ lệnh chưa đóng = nhỏ hơn 0

Ví dụ bảo vệ số dư âm (zero cut)

Ví dụ số dư âm được thiết lập
 • Số dư: -35,000 JPY
 • Tiền thưởng: 7,000 JPY
 • Lãi/lỗ của lệnh chưa đóng: 12,000 JPY
 • Số dư âm (-35,000 JPY) + tiền thưởng (7,000円) + lãi/lỗ lệnh chưa đóng (12,000 JPY) = -16,000 JPY

Theo ví dụ trên, số dư âm nhỏ hơn 0, đo đó nó thuộc đối tượng đặt lại số dư âm, cho dù khi nạp tiền, toàn bộ số tiền nạp sẽ được phản ánh trong số dư tài khoản.

Ví dụ số dư âm không dc thiết lập

Ví dụ số dư âm không được thiết lập
 • Số dư âm: -3,000 JPY
 • Tiền thưởng: 5,000 JPY
 • Lãi/lỗ lệnh chưa đóng: Không có
 • Số dư âm (-3,000 JPY) + tiền thưởng (5,000 JPY) + lãi/lỗ lệnh chưa đóng (không có) = 2,000 JPY

Theo ví dụ trên vì số dư là dương, việc thiết lập số dư âm không được thực hiện.

Ở ví dụ trên nếu nạp 10,000 JPY, 10,000 JPY đã nạp sẽ ưu tiên bù vào số dư âm -3,000 JPY, số dư tài khoản của số tiền phản ánh nạp tiền sẽ là 7,000 JPY.

Cách xử lý tài khoản đáp ứng điều kiện không thể zero cut

Lý do tại sao số dư âm không được đặt lại về 0 là vì nó không tương ứng với “điều kiện để đặt lại số dư âm" trong phần trước.

Nếu tiền thưởng vẫn còn hoặc lãi/lỗ của lệnh mở chưa đóng dương, nó vẫn được coi là có thể giao dịch và số dư âm không được đặt lại về 0.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn tiếp tục giao dịch cho dù tài khoản không thể zero cut, sẽ có các biện pháp sau.

Cách xử lý các tài khoản có số dư âm không trở về 0
 1. Tiếp tục giao dịch chỉ với các khoản thưởng tín dụng và nhắm đến số dư dương từ số dư âm
 2. Nếu có lệnh mở chưa đóng, hãy nhắm đến số dư dương bằng lãi/lỗ
 3. Nếu số dư âm nhỏ, hãy gửi tiền và tiếp tục giao dịch
 4. Tiếp tục giao dịch chỉ với các khoản tiền thưởng tín dụng, cố tình zero cut và đáp ứng các điều kiện zero cut
 5. Mở tài khoản bổ sung và đóng tài khoản với số dư âm ← Khuyên dùng

Có một số phương pháp, nhưng phương pháp 1 và 2 ở trên không hiệu quả và không thực tế vì trong giao bắt buộc phải nhắm đến mục tiêu số dư dương từ số dư âm.

Phương pháp 3 ở trên cũng là cách lãng phí cho dù chỉ một khoản tiền nhỏ, vì số dư âm sẽ được bù khi bạn nạp tiền.

Phương pháp mở tài khoản bổ sung là dễ nhất và không lãng phí

Phương pháp thực tế nhất là phương pháp thứ 5 ở trên.

Phương pháp 4 có thể chấp nhận được, nhưng nếu bạn giao dịch chỉ với các khoản tiền thưởng tín dụng và cố tình nhắm đến việc zero cut, bạn sẽ bị lãng phí thời gian khi có lợi nhuận.

Nếu trường hợp này, bạn vứt bỏ tiền thưởng cho tài khoản số dư âm, mở tài khoản mới, nạp tiền vào tài khoản bổ sung và khởi động lại, bạn sẽ không lãng phí thời gian và nâng cao hiệu quả.

Phương pháp mở tài khoản bổ sung

Để mở một tài khoản bổ sung XM, bạn có thể dễ dàng đăng ký mở từ trang thành viên XM.

Vì không cần đăng tải giấy tờ xác minh danh tính, do đó bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi làm thủ tục mở.

Trước tiên, bạn đăng nhập vào trang thành viên XM, nhấp chuột chọn “mở tài khoản bổ sung" trên trang thành viên.

nút mở tài khoản bổ sung XM

Nhập mục cần thiết vào màn hình mở tài khoản bổ sung, nhấp chuột chọn nút “mở tài khoản thực".

Các mục cần nhập rất đơn giản chỉ nhập 7 mục.

màn hình mở tài khoản bổ sung XM

Chi tiết tài khoản giao dịch
 1. Phần mềm giao dịch: (Ví dụ) MT4 (Nếu muốn giao dịch CFD hoặc đồng tiền điện tử hãy chọn MT5)
 2. Loại tài khoản: (Ví dụ) Standard (1 lô = 100,000)
 3. Đồng tiền cơ sở: (Ví dụ) JPY
 4. Đòn bẩy: (Ví dụ) 1:888
 5. Thưởng tài khoản: (Ví dụ) Có, tôi muốn nhận tiền thưởng

Sau đó, bạn hãy tự đặt mật khẩu tài khoản, đánh dấu tích vào hộp chọn của mục xác nhận và nhấp chuột chọn nút “mở tài khoản thực", như vậy bạn đã hoàn thành việc mở tài khoản bổ sung.

Email có chứa thông tin đăng nhập ID đăng nhập và tên máy chủ sẽ tự động gửi đến ngay lập tức, vì vậy bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay lập tức.

Ngay cả khi không nạp tiền, bạn cũng có thể trao đổi từ điểm XM sang tiền thưởng và giao dịch chỉ với tiền thưởng.

Lợi nhuận kiếm được bằng cách giao dịch với tiền thưởng có thể được rút, vì vậy bạn có thể nhắm đến lợi nhuận mà không gặp rủi ro.

Ở XM, 1 người có thể sở hữu tối đa 8 tài khoản, tuy nhiên bảo vệ số dư âm sẽ không ảnh hưởng đến các tài khoản khác.

Ví dụ: nếu bạn có số dư âm trong tài khoản A và bạn có tiền vốn (số dư) trong tài khoản B, bạn sẽ không bị tính phí cho sự thiếu hụt trong tài khoản B.