Phương pháp xác nhận đòn bẩy và thay đổi đòn bẩy XM

Bạn có thể kiểm tra mức đòn bẩy tối đa tài khoản của bạn được mở tại XM từ trang thành viên XM và công cụ giao dịch MT4/MT5.

Nếu bạn muốn thay đổi đòn bẩy tối đa của tài khoản, bạn có thể thay đổi đòn bẩy từ trang thành viên XM.

Bài viết giới thiệu chi tiết hơn về phương pháp kiểm tra đòn bẩy và phương pháp thay đổi đòn bẩy có kính kèm hình ảnh.

Phương pháp kiểm tra đòn bẩy tối đa

Phương pháp kiểm tra đòn bẩy tối đa từ trang thành viên XM

Đăng nhập đến trang thành viên XM, nhấp chuột vào tài khoản tại trường “thông tin tài khoản", bạn có thể kiểm tra được đòn bẩy tối đa.

màn hình kiểm tra đòn bẩy

Chỉ những người sở hữu tài khoản thực XM mới có thể truy cập đến trang thành viên XM. Nếu muốn kiểm tra đòn bẩy tối đa ở tài khoản demo XM, bạn có thể kiểm tra trên công cụ MT4/MT5.

Bài viết liên quan

Phương pháp kiểm tra đòn bẩy tối đa trên MT4/MT5

Trường hợp là tài khoản MT4, hãy đăng nhập vào MT4, trường hợp là tài khoản MT5, hãy đăng nhập vào MT5, sau khi đăng nhập bạn có thể kiểm tra đòn bẩy tối đa bằng cách đặt chuột lên tài khoản nằm trong “Cửa sổ dịch chuyển" (Navigator) ở bên trái MT4.

kiểm tra đòn bẩy MT4

Phương pháp thay đổi đòn bẩy tối đa XM

Đăng nhập trang thành viên XM, nhấp chuột chọn “chọn phương án" của tài khoản bạn muốn thay đổi đòn bẩy tối đa → nhấp chuột chọn “thay đổi đòn bẩy".

màn hình thay đổi đòn bẩy

Trên màn hình thay đổi đòn bẩy, chọn đòn bẩy tối đa mà bạn muốn thay đổi, tiếp tục nhấp chuột chọn nút “Yêu cầu", như vậy quá trình thay đổi đòn bẩy hoàn tất.

Vì không phải là thay đổi tự động, do đó thay đổi sẽ được hoàn thành sau một thời gian sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi.

màn hình thủ tục thay đổi đòn bẩy

Đối với tài khoản XM Zero có thể sử dụng đòn bẩy tối đa 500 lần, tối đa 200 lần khi số dư tài khoản $20,001~$100,000 và tối đa 100 lần khi số dư tài khoản là $100,001~.

Chỉ những ai sở hữu chủ tài khoản XM thực mới có thể truy cập trang thành viên XM. Nếu bạn muốn thay đổi đòn bẩy tối đa trên tài khoản demo XM, bạn cần tạo lạitài khoản demo XM mới.

Thay đổi loại tài khoản XM

XM có đặc điểm kỹ thuật không thể thay đổi loại tài khoản..

Nếu bạn muốn giao dịch với một loại tài khoản khác, hãy chọn loại tài khoản mong muốn và mở một tài khoản bổ sungtừ trang thành viên XM. Ở XM, 1 người có thể mở tối đa 8 tài khoản.

Mở tài khoản bổ sung

Trên màn hình mở tài khoản bổ sung, chọn và nhập biểu mẫu với 7 mục và nhấp vào nút Mở tài khoản thực.

Mở thêm tài khoản

Như vậy, bạn đã hoàn thành xong việc mở thêm tài khoản.