Về giờ giao dịch của các loại sản phẩm tài chính do thay đổi từ giờ mùa đông sang giờ mùa hè

Đồng hồ

Do sự thay đổi sang giờ mùa hè, giờ giao dịch của các loại sản phẩm tài chính XM của công ty Forex nước ngoài XM sẽ bị ảnh hưởng từ 08/03/2020 đến 27/03/2020. Giờ giao dịch sẽ trở lại bình thường từ ngày 28/3/2020.

Bạn có thể tham khảo giờ giao dịch của mỗi sản phẩm tài chính ở bảng dưới đây.

Giờ giao dịch do sự thay đổi sang giờ mùa hè

Giờ giao dịch chịu ảnh hưởng từ 08/03/2020 ~ 27/03/2020.

Bắt đầu giờ mùa hè XM 2019

Giờ ở trên hiển thị theo giờ máy chủ. Chênh lệch giờ với giờ Việt Nam là -5 giờ đồng hồ. Chênh lệch giờ từ sau ngày 1/4/2019 là -4 giờ.

Hơn nữa, nội dung tương tự nội dung lần này được XM gửi đến các chủ tài khoản thực của XM bằng e-mail.