Giải thích phương pháp đặt lệnh MT5│Về lệnh thị trường, lệnh giới hạn, lệnh dừng, lệnh Stop Limit

Có 4 loại phương thức (chi tiết hơn là 7 loại phương thức) đặt lệnh MT5 (MetaTrader5) là “lệnh thị trường, lệnh giới hạn, lệnh dừng và lệnh stop limit".

Bài viết giải thích làm thế nào để đặt lệnh với mỗi phương thức đặt lệnh trên MT5 với hình minh họa.

Lệnh thị trường (Lệnh thực thi theo giá thị trường / vào lệnh ngay lập tức)

Lệnh thị trường

Lệnh thị trường là thực hiện lệnh ngay lập tức theo giá thị trường hiện tại mà không chỉ định giá.

Trên MT5 phiên bản PC, “Lệnh thực thi theo giá thị trường" được hiển thị và trên MT5 phiên bản smartphone của MT5, “Vào lệnh ngay lập tức" được hiển thị.

Bằng cách chạm vào nút “Bán bởi thị trường (Sell)" hoặc “Mua bởi thị trường (Buy)", lệnh được thực thi ngay lập tức.

Lệnh đặt giới hạn (Buy Limit và Sell Limit)

Lệnh đặt chờ

Lệnh đặt chờ là đặt lệnh bằng cách chỉ định giá “mua" hoặc “bán".

Ví dụ, tỷ giá USD/JPY hiện tại 1 đô la Mỹ là 100 Yên và bạn có thể đặt lệnh “Bán khi tỷ giá đạt 101,00 Yên, mua khi tỷ giá đạt 99,00 Yên".

Lệnh đặt chờ

Lệnh đặt chờ có 2 loại Buy Limit (mua giới hạn)Sell Limit (bán giới hạn).

Chọn Buy Limit (Mua giới hạn) nếu bạn muốn mua khi giá giảm thấp hơn hiện tại, chọn Sell Limit (giới hạn bán) nếu bạn muốn bán khi giá đã tăng cao hơn hiện tại.

Trường hợp không thể đặt lệnh do nút đặt lệnh chuyển sang màu xám

Trường hợp chọn Buy Limit (mua giới hạn), bạn cần chỉ định giá thấp hơn giá hiện tại. Không thể đặt lệnh khi nhập giá cao hơn giá hiện tại.

Ngược lại, nếu bạn đã chọn “Sell Limit (Giới hạn bán), bạn phải chỉ định giá cao hơn giá hiện tại. Nếu bạn nhập giá thấp hơn giá hiện tại, bạn không thể đặt lệnh.

Đặt lệnh dừng (Buy Stop và Sell Stop)

Màn hình đặt lệnh dừng MT5

Đặt lệnh dừng là phương thức đặt lệnh “mua" khi giá tăng và trở nên cao hơn giá đã chỉ định hoặc “bán" khi giá giảm và trở nên thấp hơn giá chỉ định.

Ví dụ, tỷ giá USD/JPY hiện tại 1 đô la Mỹ là 100 Yên và bạn có thể đặt lệnh “mua khi tỷ giá đạt 101,00 Yên, bán khi tỷ giá đạt 99,00 Yên".

Đặt lệnh dừng

Lệnh dừng cũng có 2 loại là Buy Stop (Dừng mua) và Sell Stop (Dừng bán).

Buy Stop

Trường hợp muốn mua khi giá đã tăng

Sell Stop

Trường hợp muốn mua khi giá đã giảm

Lệnh dừng cũng như lệnh giới hạn, nếu bạn nhập giá giới hạn không chính xác, nút đặt lệnh sẽ chuyển sang màu xám và bạn sẽ không thể đặt lệnh.

Ví dụ: đối với lệnh Buy Stop (dừng mua), bạn cần chỉ định giá cao hơn giá hiện tại.

Đặt lệnh Stop Limit (Buy Stop Limit và Sell Stop Limit)

Đặt lệnh dừng giới hạn MT5

Đặt lệnh Stop Limit là phương thức đặt lệnh mà lệnh được thực thi sau khi giá tăng hoặc giảm sau đó đặt đến giá đã chỉ định.

Ví dụ, bạn có thể đặt lệnh tự động sau khi xác nhận rằng giá đã thoát khỏi đường kháng cự hoặc đường hỗ trợ.

Ví dụ giao dịch Sell Stop Limit

Buy Stop Limit

Trường hợp muốn mua ở mức giá stop limit sau khi giá tăng và đạt đến giá chỉ định

Sell Stop Limit

Trường hợp muốn bán ở mức giá stop limit sau khi giá giảm và đạt đến giá chỉ định

Ví dụ nhập giá của đăt lệnh Stop Limit

Đặt lệnh Stop Limit MT5

  • Loại lệnh: Buy Stop Limit

  • Khối lượng: 1.00 (Nhập số lô giao dịch)

  • Giá: 5.819.60 (Nhập giá cao hơn giá Stop Limit)

  • Giá Stop Limit (Giá giao dịch): 5810.07 (Nhập giá cao hơn giá hiện tại)

Trong trường hợp Sell Stop Limit (Giới hạn dừng bán), ngược lại stop Limit phải được nhập ở mức giá thấp hơn giá hiện tại và giá phải được nhập ở mức giá thấp hơn giá stop Limit.

Hãy lưu ý rằng nếu giá chỉ định không vượt quá spread (mức chênh lệch), bạn sẽ không thể đặt lệnh ngay cả khi bạn đã đặt giá đúng.

Như trên là phương thức đặt lệnh trên MT5.

MT5 có “chức năng đặt lệnh Stop Limit" không có sẵn trong MT4.

Nếu bạn không quen với nó, bạn có thể bị mắc lỗi đặt lệnh, vì vậy trước tiên bạn nên làm quen với thao cá đặt lệnh MT5 trên tài khoản demo.