Phương pháp đặt lệnh MT5 smartphone

Để đặt lệnh trên ứng dụng MT5 smartphone, chạm vào cặp tiền tệ → chạm vào “giao dịch" → chọn loại lệnh và nhập giá trên màn hình đặt lệnh → chạm vào nút “đặt lệnh".

Về cơ bản, thao tác hiển thị tương tự ứng dụng smartphone MT4, tuy nhiên việc thay đổi đơn lệnh và đóng lệnh với điểm bổ sung 2 loại lệnh “Buy Stop Limit, Sell Stop Limit) trở nên dễ dàng hơn.

Bước 1. Hiển thị màn hình đặt lệnh

Để đặt lệnh mới cho ứng dụng MT5 smartphone, trước tiên hãy chạm vào cặp tiền bạn muốn giao dịch từ màn hình báo giá → chạm vào “giao dịch" để hiển thị màn hình đặt lệnh.

Ngoài ra, bạn cũng có thể hiển thị màn hình đặt lệnh bằng cách chạm vào biểu đồ tiền tệ bạn muốn giao dịch → chạm vào “giao dịch".

Hiển thị màn hình đặt lệnh ứng dụng MT5

Bước 2. Đặt lệnh mới trên màn hình đặt lệnh

Khi đặt lệnh thị trường, bạn có thể đặt theo 3 bước dưới đây.

màn hình giao dịch ứng dụng MT5

Các bước đặt lệnh thị trường trên ứng dụng MT5 smartphone
 1. Chọn cách đặt lệnh (ở chế độ mặc định, màn hình hiển thị “vào lệnh ngay lập tức”)
 2. Nhập khối lượng giao dịch
 3. Chạm vào nút “sell" hoặc “buy"

(1) Chọn loại lệnh

Đối với loại lệnh, có tất cả 7 loại lệnh dưới đây. Khi muốn thực thi lệnh nhanh với giá thị trường, bạn chọn “vào lệnh ngay lập tức".

Khi muốn đặt lệnh bằng cách chỉ định giá, chọn loại lệnh khác.

Loại lệnh đặt ứng dụng MT5

Ý nghĩa của từng loại lệnh
 • Vào lệnh ngay lập tức (lệnh thực thi theo thị trường): Trường hợp muốn đặt lệnh ngay với giá đang hiển thị
 • Buy Limit (Mua giới hạn): Trường hợp mua khi giá đã giảm
 • Sell Limit (Bán giới hạn): Trường hợp bán khi giá đã giảm
 • Buy Stop (Dừng mua): Trường hợp mua khi giá đã tăng
 • Sell Stop (Dừng bán): Trường hợp bán khi giá đã giảm
 • Buy Stop Limit:Trường hợp mua tại mức giá stop limit sau khi giá tăng và đạt đến mức giá đã chỉ định
 • Sell Stop Limit: Trường hợp bán tại mức giá stop limit sau khi giá giảm và đạt đến mức giá đã chỉ định

Cắt lỗ (giá trị cắt lỗ) và chốt lời (giá trị chốt lời) không phải là mục bắt buộc, vì vậy bạn có thể đặt lệnh mà không cần nhập.

Không thể đặt lệnh?

Nếu không thể đặt lệnh vì nút đặt chuyển sang màu xám, nguyên nhân là do giá trị của loại lệnh đặt không chính xác.

Ví dụ: Trường hợp bạn chỉ định lệnh Buy Limit (mua giới hạn) (nếu bạn muốn mua khi giá giảm) nhưng nhập giá trị cao hơn giá trị hiện tại, bạn không thể đặt lệnh.

(2) Nhập khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch ứng dụng MT5

Chọn khối lượng giao dịch (lô) tại vị trí dãy số “-0.1 -0.01 ・・・". Có thể thay đổi số lượng bằng cách chạm vào 0.1, 0.01, hoặc, bạn cũng có thể nhập trực tiếp để thay đổi số lượng.

Hãy lưu ý nếu trường hợp là XM vì giá trị của mỗi tiền tệ tương ứng với loại tài khoản sẽ khác nhau tùy vào loại tài khoản.

Khối lượng giao dịch của mỗi loại tài khoản XM
 • Tài khoản XM Micro: 1 lô = 1,000 tiền tệ
 • Tài khoản XM Standard: 1 lô = 100,000 tiền tệ
 • Tài khoản XM Zero: 1 lô = 100,000 tiền tệ
Bài viết liên quan

(3) Chạm vào nút “Sell" hoặc “Buy"

đặt lệnh ứng dụng MT5

Ý nghĩa của nút đặt lệnh
 • Sell by Market: Bán (tức thì ở mức giá thị trường)
 • Buy by Market: Mua (tức thì ở mức giá thị trường)
Bàng cách chạm vào từng nút, lệnh sẽ được thực thi.

Trường hợp “vào lệnh ngay lập tức (lệnh thực thi theo thị trường)", nút bán và mua sẽ được hiển thị.

Trường hợp đặt lệnh chờ, nút “Đặt" được hiển thị.

Bằng cách chạm vào từng nút, lệnh sẽ được thực thi.

Bước 3. Đóng lệnh đang giao dịch

Bạn có thể đóng lệnh đang giao dịch từ màn hình tab “Giao dịch" của MT5.

Các bước đóng trên ứng dụng MT5 smartphone
 1. Chạm vào lệnh bạn muốn đóng
 2. Chạm vào đóng trạng thái
 3. Chạm vào đóng…

Bạn có thể đóng lệnh với 3 bước trên.

đóng lệnh ứng dụng MT5

Khi chạm vào nút “Đóng" nút màu cam, lệnh đóng sẽ được thực hiện.

màn hình đóng lệnh MT5 smartphone

Hãy lưu ý khi lỡ chạm vào “Sell" hoặc “Buy" trên màn hình đóng lệnh thì lệnh thị trường mới sẽ được thực hiện.

Hơn nữa, bạn cũng có thể đóng lệnh phân cách, tuy nhiên chỉ có thể đóng lệnh phân cách đối với lệnh thực thi theo thị trường, không thể đóng lệnh phân cách đối với lệnh chờ.

Như trên, bạn đã hoàn thành các bước giao dịch từ đặt lệnh mới đến đóng lệnh.

Trường hợp muốn thay đổi lệnh

Khi muốn thay đổi nội dung lệnh, chạm vào lệnh mà bạn muốn thay đổi, chạm vào nút “sửa trạng thái" và thay đổi

Màn hình thay đổi lệnh trên MT5 smartphone

Thay đổi lệnh đang giao dịch, chỉ có thể thay đổi cho lệnh đóng.

Bạn có thể thay đổi bằng cách nhập cắt lỗ hoặc chốt lời hoặc nhập cả 2, sau đó chạm nút sửa trạng thái.

Về lệnh chờ chưa giao dịch, bạn có thể xóa đặt lệnh hoặc thay đổi giá chỉ định.

Vì không thể thay đổi loại lệnh, do đó trường hợp bạn muốn thay đổi loại lệnh, bạn cần xóa và đặt lại 1 lần.